Skip to main content

Opdrachtverklaring

Identiteit

KATRINAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Samen met de vzw Katrinahof werkt KATRINAHOF aan een systematische kwaliteitsverbetering en hecht het veel belang aan het creëren van een huiselijke sfeer van samen leven in een kleinschalig geheel.

Waarden en normen (inspiratie)

De aangeboden ondersteuning krijgt concreet vorm in het samenleven van de medewerkers en de personen met een verstandelijke beperking. Het samenleven wordt gedragen door Christelijke waarden.

De ondersteuning wordt gekenmerkt door het zinvolle handelen van de medewerkers en het vermogen tot ascese, dit is gezond afstand nemen.

Zinvol handelen betekent enerzijds goed proberen te handelen door het efficiënt verbeteren van een nood als daardoor de kwaliteit van bestaan wordt bevorderd. Omdat de individuele inspanning hierbij dikwijls geen of weinig effect heeft, wordt er samengewerkt binnen een team, een afdeling en een regio.

Anderzijds is het zinvolle handelen echter niet beperkt tot het effectieve. De meeste handelingen zijn trouwens geen handelingen met een exclusief en nauwkeurig omschreven doel, maar belangeloze uitdrukkingshandelingen: praten, spelen, werken, leren, maaltijd houden, vieren, er op uit trekken, aanraken, verzorgen. Deze zijn van elementair belang in het samen leven met de personen met een verstandelijke beperking. Deze kunnen ook intentioneel zijn, maar anders dan bij de doelhandelingen, omdat het doelgerichte hier enkel het handelen én de ascese van de medewerker betreft.

Een nood waar de medewerkers werkelijk machteloos tegenover staan, kunnen zij alleen maar incasseren. Er is een grens aan het handelen die niet bepaald wordt door het willen, maar door het kunnen.

Dienstverleningsaanbod (doelgroepen en diensten)

Personen met een verstandelijke beperking zijn mensen met naast gewoon algemeen menselijke behoeften ook speciale behoeften die voortvloeien uit de aard en omvang van hun beperkingen. KATRINAHOF ondersteunt deze mensen, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend met hun beperkingen, bij het zo veel mogelijk zélf vorm en inhoud geven aan het eigen bestaan met het doel de kwaliteit van bestaan te bevorderen.

Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door zich binnen een pedagogische relatie als persoon, als een bepaalde wijze van menszijn, te presenteren. De medewerker geeft deze relatie voornamelijk gestalte langs twee wegen: door het creëren van een groeibevorderend klimaat en door leefsituaties zo te hanteren dat de persoon met een verstandelijke beperking zelf zich eraan ontwikkelen kan. Hiervoor hanteert de medewerker op een bewuste en systematische wijze zijn daarvoor specifiek verworven vaardigheden en attitudes en wordt hij ondersteund door een team van medewerkers.

Bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte wordt rekening gehouden met het principe: gewoon waar mogelijk, aangepast waar nodig. Zo kunnen alleszins het gezin, maar ook scholen, voorzieningen en diensten door KATRINAHOF ondersteund worden. De deelname aan het lokale gemeenschapsleven wordt actief bevorderd.

Participatie en medezeggenschap van ouders worden op een duidelijke manier gewaarborgd.

Medewerkers (personele middelen)

Van een medewerker wordt verwacht dat hij in een loyale en kritische samenwerking met anderen en vanuit zijn specifieke deskundigheid, binnen de hem toevertrouwde opdracht, al het mogelijke doet én al het onmogelijke nalaat met het oog op het bereiken van de vraaggestuurde doelstellingen. Hierbij erkent hij de eigen onmacht en weet hij hiermee om te gaan. Tevens onderkent hij het belang van de voorbeeldfunctie in het samen leven met de persoon met een verstandelijke beperking.

KATRINAHOF streeft arbeidskwaliteit na, door waar nodig doelen en taken te verduidelijken, ontplooiingsmogelijkheden te creëren, de werklast te verminderen, de onderlinge verhoudingen te verbeteren, goede ontwikkelingen en resultaten aan te moedigen en te waarderen en de persoonlijke draagkracht te verhogen.

Externe relaties (inclusie)

In het belang van een goede zorgbemiddeling werkt KATRINAHOF op een systematische wijze samen met andere voorzieningen. Binnen het regionale overleg Antwerpen engageert KATRINAHOF zich bovendien in het proces van zorgafstemming en zorgplanning om te kunnen bepalen welke ondersteuningsfuncties zij al dan niet opneemt om mee een naadloze zorg te realiseren met bijzondere aandacht voor het bieden van een ondersteuning niet te ver van de eigen woonplaats. De eigen mogelijkheden en het aansluiten op het continuüm van het eigen zorgaanbod zijn essentiële criteria voor KATRINAHOF om een vraag tot het nemen van nieuwe initiatieven aan de vzw Katrinahof te richten.

De samenwerking met andere zorgaanbieders en met de verschillende actoren van de lokale gemeenschap is ook wenselijk omwille van de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen, het gemeenschappelijk gebruiken van middelen en het volwaardig deel uitmaken van deze gemeenschap.

Materiële middelen

KATRINAHOF zorgt voor een maximum aan inkomsten vanwege de subsidiërende overheden en kan met betrekking tot het verkrijgen van extra inkomsten proactief initiatieven nemen waarbij er over gewaakt wordt dat de opbrengst in verhouding staat tot de geleverde inspanning. Aan de gebruikers kan bovenop de wettelijk verplichte bijdrage een te verantwoorden bijdrage gevraagd worden die in relatie staat tot verkregen diensten.

Bij de besteding van de middelen geldt:

Het solidariteitsprincipe. Het maakt niet uit via welk kanaal of op grond van welke entiteit een inkomst verkregen werd.
Het kwaliteitsprincipe. De middelen worden aangewend met aandacht voor de minimale kwaliteitseisen, de kernopdracht, de basisbehoeften van de gebruikers en het onderhoud en de uitbouw van een geëigende infrastructuur. Er wordt gespaard voor te realiseren projecten en als buffer voor onvoorziene omstandigheden.