Capaciteit en erkenning

| Erkenning – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

|| Niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning

Voor kinderen en jongeren is KATR!NAHOF door het VAPH voor onbepaalde duur erkend:

 • Als internaat: voor het opnemen van 14 kinderen met een matige tot zware verstandelijke beperking van 2,5 tot 21 jaar, in de gebouwen gelegen Boomgaardstraat 27 te 2018 Antwerpen.

 • Als semi-internaat: voor het opnemen van 40 kinderen van 2,5 tot 21 jaar met een matige tot zware verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, waarvan 15 niet-schoolgaanden, in de gebouwen gelegen Van Schoonbekestraat 32 te 2018 Antwerpen en Fromentinstraat 1-3-5 te 2050 Antwerpen.

Om maximaal vraaggestuurde ondersteuning en een soepel ondersteuningsaanbod aan te bieden met een vlotte overgang tussen residentiële, semi-residentiële en mobiele en ambulante ondersteuning bepaalt de beheersovereenkomst met het VAPH van 14 januari 2014 dat KATR!NAHOF de beschikbare middelen internaat en semi-internaat vanaf 1 januari 2014 inzet voor het organiseren van een multifunctioneel centrum voor minderjarigen waarbinnen de functies verblijf, dagopvang en begeleiding als volgt worden aangeboden:

 • LAMP!ON – contextbegeleiding
  Fromentinstraat 1 2050 Antwerpen

Mobiele en ambulante begeleidingen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun context op volgende gebieden: pedagogische gezinsondersteuning, onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek, trajectbegeleiding en ondersteuning bij consultaties.

 • HARMON!CA – schoolaanvullende dagopvang – langdurend & kortdurend
  Peter Benoitstraat 44 2018 Antwerpen

Schoolaanvullende dagopvang op weekdagen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking.

 • D!NAMO – schoolvervangende dagopvang – langdurend & kortdurend
  Fromentinstraat 1 2050 Antwerpen

Schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende complexe ondersteuningsnoden.

 • TWE∃L – schoolvervangende dagopvang middels een geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren
  Burchtse Weel 201 2050 Antwerpen

Schoolvervangende dagopvang middels een geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende complexe ondersteuningsnoden in samenwerking met en op de campus van het buitengewoon kleuter, lager en secundair onderwijs Burchtse Weel van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

 • !NKLÚS – voortraject begeleid werken
  Stanislas Leclefstraat 13 2600 Berchem

Voortraject begeleid werken: de voorbereiding van leerlingen van 16 tot 21 jaar uit verschillende BuSO-scholen in de regio op begeleid werken na de schoolcarrière. Begeleid werken is ondersteuning bij onbezoldigd werk binnen de reguliere arbeidsmarkt. Het wordt individueel en trajectmatig ondersteund door een jobcoach.

 • HALEWE!N – verblijf & kortverblijf
  Boomgaardstraat 27 2018 Antwerpen

Verblijf op weekdagen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking die school lopen in de plaatselijke regio.

Voor volwassenen is KATR!NAHOF door het VAPH voor onbepaalde duur erkend:

 • Als dagcentrum: voor het opnemen van 22 volwassenen met een matige tot zware verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende stoornissen, en niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken, in de gebouwen gelegen Fromentinstraat 1-3-5 te 2050 Antwerpen.

 • Als tehuis voor niet-werkenden: voor het opnemen van 33 volwassenen met een matige tot zware verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende stoornissen, en niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken, in de gebouwen gelegen Fromentinstraat 1-3-5 te 2050 Antwerpen.

 • Als dienst inclusieve ondersteuning voor 525,67 zorggebonden personeelspunten.

Het VAPH heeft KATR!NAHOF een licentie toegekend, conform art. 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap. Deze erkenning is geldig vanaf 21 april 2009 tot het einde van het PGB-experiment.

Om maximaal vraaggestuurde ondersteuning en een soepel ondersteuningsaanbod aan te bieden met een vlotte overgang tussen residentiële, semi-residentiële en mobiele en ambulante ondersteuning bepaalt de beheersovereenkomst met het VAPH van 5 december 2014 dat KATR!NAHOF de beschikbare middelen dagcentrum, tehuis niet werkenden en dienst inclusieve ondersteuning inzet voor het organiseren van een flexibel aanbod meerderjarigen, waarbinnen de functies dagondersteuning, woonondersteuning, individuele ondersteuning en groepsbegeleiding als volgt worden aangeboden:

 • LAMP!ON – contextbegeleiding
  Fromentinstraat 1 2050 Antwerpen

Mobiele en ambulante begeleidingen van volwassenen met een verstandelijke beperking en hun context op volgende gebieden: pedagogische gezinsondersteuning, onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek, trajectbegeleiding en ondersteuning bij consultaties.

 • GALER!E – dagbesteding
  Fromentinstraat 1 2050 Antwerpen

Dagbesteding op weekdagen voor volwassenen met een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende stoornissen.

 • !NKLÚS – begeleid werken & inclusieve dagbesteding
  Stanislas Leclefstraat 13 2600 Berchem

Begeleid werken & inclusieve dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis, met eventuele bijkomende stoornissen.

 • FROMENT!N – residentiële woonondersteuning
  Fromentinstraat 5 2050 Antwerpen

Residentiële woonondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende stoornissen.

 • PEPERKOREN – inclusieve woonondersteuning
  Peperkoren 20 9120 Beveren

Inclusieve woonondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende stoornissen.

 • V!LLA LOU!Sinclusieve woonondersteuning
  Thonetlaan 54 2050 Antwerpen

Inclusieve woonondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met eventuele bijkomende stoornissen.

|| Rechtstreeks toegankelijk ondersteuning

Met ingang van 1 april 2015 tot en met 31 december 2020 is KATR!NAHOF erkend als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp voor189,91 personeelspunten. Voor alle leeftijdscategorieën worden de functies begeleiding, dagopvang, verblijf en outreach aangeboden in de regio’s groot-Antwerpen en Waasland.

Via mobiele en ambulante outreach kan KATR!NAHOF haar kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicap-specifieke knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis, met eventuele bijkomende stoornissen. Zo kan rechtstreeks toegankelijke ondersteuning eveneens een belangrijke bijdrage leveren voor meer inclusieve trajecten die mee opgezet worden door hulpverleners of ondersteuners.

 inclusSoepie